მოძრაობა KAR.GE გირჩევთ: იყიდეთ მხოლოდ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია! ყიდულობ ქართულს? გადახდილი ფულით აძლიერებ ქართულ ბიზნესს, ხელფასს უხდი საქართველოს მოქალაქეს და აძლიერებ საქართველოს!
Breaking News
მთავარი > ბიზნესის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX”

ბიზნესის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX”

შპს ”აპექსი”-ის მიერ შექმნილი ბიზნესის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX” შექმნილია მსხვილი და საშუალო კომპანიებისათვის, რომელიც ერთიანი მონაცემთა ბაზის საშუალებით ახორციელებს საწარმოო და სავაჭრო პროცესების, სასაწყობო მეურნეობისა და  საბუღალტრო-ოპერაციების  აღრიცხვასა და  საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების სრულ  ავტომატიზაციას.

სისტემის ძირითადი მოდულების ჩამონათვალი:

 • აღრიცხვა-ანგარიშგების მოდული (ბუღალტერია).
 • სასაწყობე ოპერაციების წარმოების მოდული (საწყობი).
 • საბითუმო ვაჭრობის მოდული (საბითუმო ვაჭრობის ტერმინალი)
 • საცალო ვაჭრობის ობიექტებში სავაჭრო ოპერაციების მოდული (საცალო ვაჭრობის ტერმინალი).
 • დებიტორებთან ანგარიშსწორების დეტალიზაციის მოდული.
 • კრედიტორებთან ანგარიშსწორების დეტალიზაციის მოდული.
 • მზა პროდუქციის წარმოების მოდული. (წარმოება)
 • მარკეტინგული აქციების მართვის მოდული (მარკეტინგი)
 • კორპორატიული ფასდაკლების ბარათების მართვის მოდული.
 • საქონლის ფასების მართვის ცენტრალიზებული მოდული.
 • ფასდაკლებების მართვის ცენტრალიზებული მოდული.
 • მზა პროდუქციის რეცეპტებისა და შემადგენელი კომპონენტების მართვის მოდული.
 • სასაქონლო მარაგების ოპტიმიზაციისა და ვადიანობის კონტროლის მოდული.
 • კლიენტების ხელშეკრულებების აღრიცხვისა და კონტროლის მოდული.
 • პერსონალისა და ხელფასის აღრიცხვის მოდული.
 • ელექტრონული კომერციის მოდული.
 • GE – შემოსავლების სამსახურის სერვისებთან ინტეგრაციის მოდული
 • ბანკითან ინტეგრაციის მოდული
 • ფიქსირებული აქტივების მართვის და აღრიცხვის მოდული
 • დისტრიბუცის (PreSale & VanSale) მართვის მოდული
 • რესტორნის მართვის მოდული
 • ანლიზის, რეპორტინგისა და ანგარიშგების ბაზური მოდული.

ზემოთ ჩამოთვლილი მოდულები ახორციელებენ ცენტრალურ ბუღალტერიასთან ავტომატურ სინქრონიზაციას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, ნებისმიერი სამეურნეო ოპერაციის ბუღალტერიაში ავტომატურ ასახვას.

 

სისტემის ზოგადი მიმოხილვა

შპს „აპექსის“ მიერ შექმნილი მართვის ავტომატიზირებული სისტემა წარმოადგენს ბიზნესის აღრიცხვის, ანალიზის, მართვისა  და კონტროლის პროგრამულ გადაწყვეტილებას, რომელიც  სრულიად მორგებულია, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს, ასევე ადვილად ადაპტირდება ქვეყნის შიგნით მოქმედ კანონმდებლობასთან.

სისტემა საშუალებას იძლევა სხვადასვა ურთიერთდაკავშირებული მოდულების საშუალებით ცენტრალიზებულ  კონტროლს დაუქვემდებაროს ყველა ბიზნეს პროცესი და ეხმარება კომპანიას(მომხმარებელს)  კონცენტრაცია გააკეთოს თავის  მთავარ საქმიანობაზე, კომპანიის ძლიერ მხარეებზე და მაქსიმალურად გამოიყენოს  დრო და რესურსები.

სისტემას  შეუძლია როგორც ფინანსების და საბურალტრო საბუთების  მართვა, სადაც მარტივად   შეიძლება გაიმიჯნოს ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა,   ასევე ლოგისტიკის წარმოება.

შესაძლებელია თითოეული კონტრაქტორის (როგორც მომწოდებლების ასევე შემკვეთების) ისტორიის დათვალიერება  და  კონტროლი, ადამიანური რესურსების აღრიცხვა, მომწოდებლებთან და შემკვეთებთან ურთიერთობაზე ამომწურავი ინფორმაციის ფლობა,  წარმოებისა, მარკეტინგისა და გაყიდვებისთვის მართვა.

სისტემა აღჭურვილია მოქნილი და მძლავრი რეპორტინგისა და მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობებით, რომელიც  რეპორტების ავტომატური მომზადებისა და მათი  მენეჯმენტის სათანადო რგოლებში გავრცელებას საშუალებას იძლევა.

სისტემაში მარკეტინგული აქციების მოსაწყობად  ჩადებულია სხვადასხვა არგორითმების მქონე  მოდულები, რომლებიც  საცალო ან საბითუმო ქსელში საქონლის რეალიზაციისას  კლიენტების კორპორატიულ ბარათებზე ბონუსების დაგროვებას უზრუნველყოფენ.

სისტემაში შესაძლებელია განვახორციელოთ საქონლის რეალიზაციის ხელშემწყობი პირებისა (დისტრიბუტორები, რეალიზატორები, კურიერები) და მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების აღრიცხვა და ანალიზი.

მოქნილი  ფასდაკლების სისტემის მოდულის მეშვეობით სისტემაში შესაძლებელია,   როგორც კონკრეტული კლიენტისათვის ან კლიენტების ჯგუფისათვის,  ასევე  კონკრეტული საქონლისათვის ან სასაქონლო ჯგუფისათვის შემუშავებული იქნას სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლების შკალები.

მზა პროდუქციის წარმოების აღრიცხვისა და საქონლის კომპლექტაციის ავტომატიზაციისათვის სისტემა აღჭურვილია სპეციალური  მოდულით, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული  პროცესების მართვას.

სისტემის ერთ-ერთ დადებით მხარეს წარმოადგენს მრავალმომხმარებლიანი რეჟიმიში მუშაობის შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს სისტემაში ერთდროულად ათეულობით მომხმარებლის მუშაობის შესაძლებლობას. აღსანიშნავია რომ,  სესტემაში მომხმარებლების დაშვება და მონაცემებთან მუშაობა  შესაძლებელია, როგორც ლოკალური, ასევე გლობალური ქსელებიდან ისე, რომ ისინი ტერიტორიულად  შეიძლება იმყოფებოდნენ კომპანიის სხვადასხვა რეგიონალურ ოფისებში.

აღსანიშნავია აგრეთვე საქონლის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო პარამეტრების მრავალფეროვნება, კერძოდ საქონლის იდენტიფიცირება მომხმარებლის სურვილისამებრ შესაძლებელია განხორციელდეს მისი დასახელების, შტრიხკოდის, შიდა მოხმარების კოდის, ან რეგისტრაციის ნომრის მიხედვით.

ინფორმაციის შეტანა-გამოტანისათვის სისტემა ადაპტირებულია ინფორმაციის წაკითხვის, შეგროვების, რეგისტრაციის, გადატანისა და შენახვის სხვადასხვა ტიპის  ტექნიკურ საშუალებებთან (შტრიხკოდის წამკითხავი მოწყობილობა, „სკანერი“, „ტაჩსქრინი“, „პოს-ტერმინალი“ …). ამასთან ინფორმაციის შეტანა-გამოტანა შესაძლებელია ელექტრონული ინფორმაციის იმპორტ-ექსპორტი სხვადასხვა ფორმატის ფაილების დონეზე.

სისტემასა და მომხმარებელს შორის  ურთიერთობა ხორციელდება მომხმარებლისთვის სპციალურად შექმნილი მარტივი ინტერფეისით, რომელიც ადვილად კონფიგურირებადი და  ადაპტირებადია  მომხმარებლის მოთხოვნებზე.

სისტემის კონკრეტულ მოდულებთან (ოპერაციები, ინტერფეისის ფორმები, მენიუები, რეპორტები და ა.შ) მომხმარებლის დაშვების უფლებების განსაზღვრას   ახორციელებს სისტემის ადმინისტრატორი.

 

ფუნქციონალური შესაძლებლობების მოკლე მიმოხილვა

ფინანსების მართვა

ფინანსების მართვის მოდულის საშუალებით თქვენ ადვილად შეძლებთ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია და მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემის გარდა,  “APEX” – მოგცემთ საშუალებას ეფექტიანად შეაფასოთ თქვენს კომპანიაში მიმდინარე ბიზნეს პროცესები და კომპანიაში დაგროვილი ცოდნის წყალობით  დაგეგმოთ ახალი გაყიდვების შესაძლებლობები.

მოთხოვნა-მიწოდების მართვა

“APEX”-ის საშუალებით შეგიძლიათ ჩამოაყალიბოთ წარმატებული ბიზნეს ურთიერთობები თქვენს მომწოდებლებთან და კლიენტებთან. ბიზნეს გადაწყვეტილება დაგეხმარებათ ახლებურად დაგეგმოთ და რეორგანიზება გაუკეთოთ თქვენს მიერ გამოშვებულ პროდუქციას, საკუთარი მოთხოვნების შესაბამისად განახორციელოთ მარაგების მართვა, პერსონალიზირებული მოდულების და ავტომატიზირებული ბიზნეს ტრანზაქციების საშუალებით აამაღლოს  თქვენი კომპანიის ბიზნეს ურთიერთობების პროდუქტიულობა.

საწარმოს მართვა

“APEX” დაგეხმარებათ მეტი კონცენტრაცია მოახდინოთ კლიენტის საჭიროებებზე, რის შედეგადაც შეძლებთ  გააუმჯობესოთ თქვენი ბიზნეს ოპერაციები. მისი საშუალებით შესაძლებელია ისეთი პროცესების მართვა, როგორიცაა შეკვეთების და ანგარიშების მართვა, მიწოდების დაგეგმვა და ა.შ.

რეპორტები და ანალიზი

თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაციის გაფილტვრა, რეპორტების მომზადება და საქმიანობის ანალიზი სისტემაში არსებული მრავალი პარამეტრის   (ტრანზაქციის თარიღის,  კლიენტის,  მომწოდებლის, საქონლის, სასაქონლო ჯგუფების, ტრანზაქციის ტიპების, მომხმარებლების და  მარკეტინგული კვლევისათვის საჭირო სხვა მრავალი პარამეტრების)  მიხედვით.

გაყიდვებისა და მარკეტინგის მართვა

ზუსტი ინფორმაციის საშუალებით თქვენ  ძალიან სწრაფად იღებთ გონივრულ გადაწყვეტილებებს თითოეულ კლიენტთან მიმართებაში. ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით თქვენ უამრავ ინფორმაციას იღებთ კლიენტის შესახებ და აუმჯობესებთ თქვენს მომსახურებას. თქვენი კომპანიის თითოეულ თანამშრომელს შეუძლია მიიღოს სრული და ზუსტი ინფორმაცია კლიენტის შესახებ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოახდინოთ სხვადასხვა რუტინული სამუშაოს ავტომატიზირება, რათა გაიმარტივოთ და მეტად ეფექტიანი გახადოთ თქვენი სამუშაო პროცესი.

მომწოდებლებთან და კლიენტებთან ურთიერთობა ინტერნეტ-პორტალის საშუალებით

“APEX”-ის პორტალი საშუალებას მისცემს თქვენს კლიენტებს, მომწოდებლებს, პარტნიორებს და თანამშრომლებს თავად მოემსახურონ საკუთარ თავს პერსონალიზირებული ვებ-გვერდების საშუალებით. ასეთი პორტალების არსებობა ამცირებს თქვენი და თქვენი პარტნიორების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საშუალებას აძლევს თქვენი კომპანიის თანამშრომლებს მოიღიონ მათთვის სასურველი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მათი მუშაობის ეფექტიანობის გაუმჯობესებას.

ადამიანური რესურსების მართვა

“APEX” დაგეხმარებათ მართოთ თქვენი კომპანიის ადამიანური რესურსები თქვენივე საჭიროებების მიხედვით. ბიზნეს გადაწყვეტილების საშუალებით თქვენ შეძლებთ თანამშრომელთა მონაცემების აღრიცხვას, ანალიზს და კონტროლს. ეს მონაცემები მოიცავს თანამშრომელთა სრული სიის მომზადებას, მათი კატეგორიების მიხედვით დაყოფას, თანამშრომელთა გაცდენების  და სხვა სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვას.

სერვისის მართვა

“APEX”-ის საშუალებით თქვენ მუდამ შესთავაზებთ კლიენტს უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, ვინაიდან ყოველთვის გექნებათ ზუსტი და შესაბამისი ინფორმაცია, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ხარჯების კონტროლს, სერვისის ეფექტიანობის გაუმჯობესებისთვის რესურსების ორგანიზებას და მომსახურების დონის ამაღლებას

სადისტრიბუციო პროცესების გამარტივება

“APEX” დაგეხმარებათ გაამარტივოთ თქვენი ბიზნესის სადისტრიბუციო პროცესები და გააუმჯობესოთ სასაწყობო მარაგების მართვა. ამ პროცესების მართვაში მთავარი უპირატესობებია პროდუქციის კონტროლი, გამართული ლოგისტიკა, პროდუქციის შენახვისა და დისტრიბუციის ეფექტიანი მენეჯმენტი.

ტერიტორიულად  დაშორებული სავაჭრო ობიექტების მართვის გამარტივება

სპეციალური მოდულის გამოყენებით შესაძლებელია საცალო და საბითუმო ვაჭრობის წარმოება, სადაზღვევო კომპანიების პოლისების აღრიცხვა, ფასდაკლებისა და სხვა სახის მაგნიტური ბარათების გამოყენებით კლიენტებისათვის ბონუსების დარიცხვა. ობიექტის მენეჯერისათვის შექმნილი მოდული საშუალებას აძლევს მას აკონტროლოს სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ვადიანობა, დეფექტურა, მოძრაობის ისტორია; მიიღოს სრული ინფორმაცია გაყიდვების შესახებ და სათაო ოფისში ავტომატურად გააგზავნოს შესაბამისი მოთხოვნები –  სასაქონლო-მატერიალური მარაგების შესავსებად.

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა

ნებისმიერი სახის საქონელის იმპორტის დროს სისტემა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ავტომატურად მოახდინოს იმპორტის ოპერაციის ასახვა ბუღალტერიაში და შეადგინოს განბაჟების უწყისი. ინვოისში უცხოურ ვალუტაში დაფიქსირებული ფასი პარალელურად აისახება ეროვნულ ვალუტაში და საბაჟო ხარჯები გადანაწილდება ინვოისის ჩამონათვალის მიხედვით თითოეულ საქონელზე მისი ღირებულების პროპორციულად, რის შედეგადაც სისტემის მომხმარებელს უკვე მზა სახით აქვს თითოეული საქონელის თვითღირებულება, როგორც ძირითად და უცხოურ ვალუტაში, ასევე პირობით ერთეულშიც.

ძალიან ბევრი დასახელების საქონელის მოძრაობის შემთხვევაში (საწყისი სასასაქონლო ნაშთების დამა, შეძენა-რეალიზაცია, ბარტერი და სხვ.), მომხმარებლის მოთხოვნით შესაძლებელია კონვერტორის დამზადება, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ავტომატურად მოახდინოს შემოსავლის გაკეთება, რაც გულისხმობს ფაქტურის მონაცემების მიღებას მომწოდებლიდან ელექტრონული (ფაილის) სახით. კონვერტორის დამზადება შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ მომწოდებელს აქვს ფინანსური აღრიცხვის სხვა კომპიუტერული პროგრამა.

საქონელის (ნედლეულის, მასალების, პროდუქციის) მოძრაობის ყველა ეტაპზე (საწყობიდან საწყობში გადატანა, ნედლეულისა და მასალების გადაცემა წარმოებაში, წარმოება…) შესაძლებელია გაწეული დანახარჯების დამატება საქონელის (ნედლეულის, მასალების, პროდუქციის) თვითღირებულებაზე.

აღრიცხვის ინდივიდუალერი მეთოდი საშუალებას იძლევა საქონლის მოძრაობის ყველა ეტაპებზე ზუსტად აღირიცხოს იმპორტირებული, შიდა ბაზარზე შეძენილი საქონელის ან წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება. პირობით ერთეულში (რომელიც წარმოადგენს მომხმარებლისათვის მისაღებ მყარ ვალუტას) განსაზღვრული ფასები გამორიცხავს ძირითადი ვალუტის კურსის ცვლილებისას გასყიდი ფასების გადაანგარიშების საჭიროებას. სისტემა საშუალებას იძლევა მოთხოვნები და ვალდებულებები დაფიქსირდეს პირობით ერთეულშიც და მათი დაფარვა მოხდეს კონკრეტული ფაქტურების მიხედვით. მომხმარებელს (რომელსაც აქვს მინიჭებული შესაბამისი უფლება) ყოველთვის შეუძლია ნახოს თუ რომელი ფაქტურების თანხა აქვს დაფაული და დაუფარავი კონკრეტულ შემკვეთს, რამდენს შეადგენს მისი დავალიანება როგორც ძირითად ვალუტაში, ასევე პირობით ერთეულში, რამდენს შეადგენს ამონაგები ნებისმიერი შემკვეთის მიხედვით – ნებისმიერი პირობით და სხვა ანალიზური და სტატისტიკური ინფორმაცია.

 

სისტემის  დანერგვა  და  პერსონალის  მომზადება

დანერგვა მოიცავს საწარმოს ბალანსის საწყისი მაჩვენებლების სისტემაში შეტანას, ანგარიშთა გეგმის კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად მოწყობას, ყველა ტიპიური ოპერაციის პრაქტიკული მაგალითების განხილვას, პერსონალის ინსტრუქტირებას და მათთან სამუშაოს სრული ციკლის განხილვას. დანერგვის პროცეში შესაძლებელია პრაქტიკული რეკომენდაციების შეთავაზება საწარმოს მენეჯმენტისათვის – აღრიცხვისა და ანალიზის სისტემების სრულყოფისათვის. სისტემაში მუშაობის დაწყება რეალურ მონაცემებთან შესაძლებელია მისი დანერგვის პროცესში.

მომხმარებლის მოთხოვნით შესაძლებელია სპეცილური კონვერტორის დამზადება, რომელიც  საშუალებას იძლევა არსებული ელექრონული ინფორმაცია ავტომატურად გადმოვიტანოთ ჩვენს სისტემაში. მაგალითად საქონელის, საქონელის კატეგორიის დასხვა ცნობარები; საქონლის მიმდინარე ნაშთები მომწოდებლების ინფორმაციის შენარჩუნებით და ისტორიული თვითღირებულებით და სხვა.

პერსონალის ტრეინინგები ტარდება მათსავე სამუშაო ადგილებზე ჩვენი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მეთვალყურეობით.

დანერგვის სრული ციკლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია კონკრეტული პროექტის სამუშაოს მოცულობაზე.

 

სისტემის დანერგვის მოსალოდნელი შედეგები

 • სასაქონლო-მატერიალური და სხვა აქტივების რეალური დროის რეჟიმში აღრიცხვა და კონტროლი;
 • ბიზნეს გადაწყვეტილებების ოპერატიულობის მკვეთრი ამაღლება;
 • საქმიანობის ანალიზისა და რეპორტინგის გაუმჯობესება;
 • სრული და დაწვრილებითი ბიუჯეტის მომზადება;
 • შეკვეთების ეფექტიანი მართვით, მომსახურების დონის ამაღლება;
 • ინფორმაციის მოძიება და გავრცელება კომპანიის შესაბამისი რგოლებისათვის;
 • მოგების ზრდა, გაუმჯობესებული ფულის მიმოქცევა, სამუშაოს შესასრულებლად ნაკლები მუშახელისა და ქაღალდის გამოყენება;
 • თანამშრომელთა მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება;
 • ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება;
 • კომერციული ინფორმაციის დაცვის ხარისხის ამაღლება;
 • ბიზნეს პროცესების ეფექტიანი დაგეგმვა და კლიენტების კმაყოფილების დონის გაზრდა;
 • ფინანსების, მიწოდების, პროდუქციის გაყიდვებისა და მარკეტინგის, ადამიანური რესურსების, ლოჯისტიკისა და სადისტრიბუციო პროცესების მართვა;